ศาลแขวงนครปฐม


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครปฐม ยินดีต้อนรับ :: e-mail - nktmc@coj.go.th

ศาลแขวงนครปฐม เข้าร่วมอวยพรและขอพรจากนายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เนื่องในโอกาสโยกย้ายราชการตามวาระ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ศาลแขวงนครปฐม  เข้าร่วมอวยพรและขอพรจากนายทัศน์พงษ์  เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๗  เนื่องในโอกาสโยกย้ายราชการตามวาระ   ณ  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๗  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม


เอกสารแนบ